ادوارد‌جی. خانتزیان از صاحب نظران و اندیشمندان مطالعه روانکاوانه اعتیاد است و کتاب «درک اعتیاد به عنوان راهی برای خوددرمانی» او خوشبختانه به فارسی ترجمه شده است و نشر اطلاعات آن را با ترجمه ی خانم فاطمه نعمت اللهی و خانم مهدیه ساسانی نژاد منتشر کرده است. سرکار خانم فاطمه نعمت اللهی روانشناس و رواندرمانگر با رویکرد روانکاوانه خلاصه ای مفید از کتاب مذکور را برای سایت پی اس ایران ارسال کردند مطالعه این کتاب را به تمام متخصصان روانپزشک و روانشناسان بالینی و مشاورانی که در حوزه اعتیاد کار می کنند توصیه می کنیم همچنین این کتاب برای آن دسته از کسانی که از طریق سوء مصرف مواد دست به خود درمانی می زنند می تواند روشن کننده و راهنما باشد.

فرضیه خوددرمانی در درک اعتیاد

فرضیه خوددرمانی در مقدمه براساس تجارب بالینی گسترده در کار با بیمارانی است که از اختلال های
اعتیادی رنج برده اند؛ همچنین شواهد علمی که فرضیه خوددرمانی را تایید می کنند رو به افزایش اند؛
این فرضیه توضیحی قابل درک و انسان گرایانه در این باره می دهد که “چرا اعتیاد تا این حد جذاب
است؟” و بر این نکته تاکید دارد که درد روانشناختی در مرکز رفتار اعتیادی (رفتارهای اجباری و
تکراری که آسیب زا هستند) است و اینکه افراد آسیب پذیر به این دلیل به اعتیادشان پناه می برند که در
می یابند مواد اعتیادآور یا رفتار اعتیادی به آنها تسکین، آرامش یا تغییر کوتاه مدت از پریشانی هایشان
می بخشد که به نظر می رسد در غیراین صورت، دست نیافتنی است؛ همچنین این فرضیه تاکید می کند
که فرد به این دلیل ماده یا رفتاری خاص را برمی گزیند که آن ماده یا رفتار دارای عملکرد یا کیفیتی
ویژه است که حالت های احساسی خاصی را که بر فرد غلبه دارد تسکین می دهد.
فرضیه خوددرمانی در خصوص ترجیح مواد دو بعد دارد: اول اینکه افراد از مواد اعتیادآور استفاده می
کنند و به آنها وابسته می شوند زیرا آنها درد و رنج های روانشناختی را که برای فرد تحمل ناپذیرند
تسکین می دهند؛ جنبه دوم فرضیه خوددرمانی این است که ماده ای که یک فرد به آن علاقه مند می شود
به میزان قابل توجهی اختصاصی است. عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا ماده ای خاص را
برای فرد جذاب سازند: عملکرد یا تاثیر اصلی ماده، شخصیت فرد (یعنی راهبردهای خاص هر فرد در
رفتار و عملکرد که به اشکال مختلف ذاتی و اکتسابی از محیط هستند)، آشفتگی های درونی یا
ناهماهنگی و در دسترس بودن مواد.
افراد تصمیم نمی گیرند که معتاد شوند یا به راحتی وابستگی به مواد افیونی یا محرک هایی مانند
کوکائین را انتخاب نمی کنند؛ بلکه در جریان آزمودن مواد مختلف یک فرد درمی یابد که ماده ای خاص
اثر آرام بخش ، تسکین دهنده یا بهبوددهنده خلق دارد که به آن ماده، جذابیت خاص خودش را می دهد.
اگرچه بسیاری افراد بیشتر از یک ماده مصرف می کنند ، زمانی که نوع ماده از آنها پرسیده می شود به
نظر می رسد یک ماده خاص را ترجیح می دهند.در تجربه ما درباره ترجیح مواد، افراد موادی را
ترجیح می دهند که اغلب بیانگر حالت های روانشناختی یا هیجانی خاص است که برای فرد دردناک و
مشکل زاست.
سه طبقه اصلی موادی که افراد به آنها وابسته می شوند:
– مواد افیونی مثل هروئین، مورفین، متادون
نیازهای روانشناختی اصلی که پاسخ می دهند: سازگاری با پرخاشگری و خشم شدید
– مسکن ها که ماده اصلی در این طبقه مشروبات الکلی ست و گروه دیگر بنزودیازپین ها یا آرام
بخش ها و خواب آورها مثل والیوم

: خنثی کردن (ابطال) رفتارهای بازداری به عنوان مثال فردی که عصبی است و دربیان هیجاناتش
راحت نیست مقداری از مشروبات الکلی را مناسب می بیند. و مقدار بیشتر مشروبات الکلی می تواند
برای آرام کردن کسانی که بیشتر مضطرب، عصبی یا بی قرار هستند مورد نیاز باشد
– محرک ها مانند کوکائین، شیشه، کراک و ریتالین
نیاز روانشناختی اصلی که پاسخ می دهند: فرار از حالت های افسردگی و پوچی و غلبه بر احساسات
خستگی، کم انرژی بودن و پایین بودن عزت نفس

خلاصه سازی و ترجمه: فاطمه نعمت اللهی
از کتاب درک اعتیاد به عنوان راهی برای خوددرمانی