یرجینیا ستیر* یکی از پیشگامان حوزه ی خانواده درمانی، در کتاب خود با نام آدم سازی؛ ترجمه ی دکتر بهروز بیرشک، نوشته:
والدین در دشوارترین مدرسه ی دنیا تدریس می کنند- مدرسه ی آدم سازی. شما تخته سیاه کلاس، مدیر، آموزگار و سرایدار مدرسه اید… از شما انتظار می رود که خبرگان همه موضوع های مربوط به زندگی باشید… برای آموزشِ شغل شما، مدارس معدودی وجود دارد و درمورد برنامه ی آموزشی نیز توافق عامی دیده نمی شود. درنتیجه مجبور هستید خود آن را تهیه کنید. مدرسه ی شما فاقدِ تعطیلات، مرخصی، اتحادیه، ترفیع سالیانه و یا افزایش حقوق است. شما برای هر فرزندتان حداقل 24 ساعت در روز، 365 روز در سال و حداقل به مدت 18 سال مشغول خدمت یا آماده ی خدمت هستید. بجز این، شما در اداره ای تلاش می کنید که صرف نظر از موضوع، دو رهبر یا رئیس دارد. در چنین بافتی، شما به آدم سازی اشتغال دارید. من این کار را به عنوان دشوارترین، پیچیده ترین و ترس آورترین کارِ دنیا تلقی می کنم.